سیدکربلا برای سلامتی و تعجیل در ظهور امام زمان(عج) و سلامتی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله العالی) و شادی روح شهدا «صـــــــــلــــــــوات» سامانه ی دریافت انتقادات وپیشنهادات شماکاربران گرامی:50002060371227 http://sayedkarbala.mihanblog.com 2020-09-21T18:44:03+01:00 text/html 2014-08-10T09:29:06+01:00 sayedkarbala.mihanblog.com محمدرضا عزتی به دردت نمیخورم؟ http://sayedkarbala.mihanblog.com/post/410 <p align="center">&nbsp; <strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang="AR-SA"><font color="#cccccc">با این همه گناه</font> <font color="#ff0000">به</font> <font color="#ff0000">دردت نمی خورم</font></span></strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" dir="ltr"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang="AR-SA"><font color="#cccccc">با سیل اشک و آه</font> <font color="#ff0000">به</font> <font color="#ff0000">درت نمی خورم</font></span></strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" lang="AR-SA"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang="AR-SA"><font color="#cccccc">چشمم به روی</font> <font color="#ff0000">غیر شما</font> <font color="#cccccc">باز باز بود</font></span></strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" lang="AR-SA"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang="AR-SA"><font color="#cccccc">با این همه نگاه</font> <font color="#ff0000">به دردت نمی خورم</font></span></strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" lang="AR-SA"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang="AR-SA"><font color="#cccccc">حتی برای توبه</font> <font color="#ff0000">دلم</font> <font color="#cccccc">جای دیگراست</font></span></strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" lang="AR-SA"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><font color="#ff0000"><strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang="AR-SA"><font color="#ff0000">با این دل سیاه به دردت</font> <font color="#ff0000">نمی خورم</font></span></strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" lang="AR-SA"></span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><font color="#cccccc"><strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang="AR-SA"><font color="#cccccc">گم گشته ام میان مسیر</font> <font color="#cccccc">گناه ها</font></span></strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" lang="AR-SA"></span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang="AR-SA"><font color="#cccccc">برگشته ام به راه</font> <font color="#ff0000">به دردت نمی خورم؟</font></span></strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" lang="AR-SA"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang="AR-SA"><font color="#cccccc">در اوج معصیت دل من خوش به</font> <font color="#ff0000">گریه</font> <font color="#cccccc">است</font></span></strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" lang="AR-SA"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><font color="#ff0000"><strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang="AR-SA"><font color="#ff0000">اشکم برای شاه به دردت</font> <font color="#ff0000">نمی خورد؟</font></span></strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" lang="AR-SA"></span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang="AR-SA"><font color="#cccccc">من آن گدای خیره سر بزم روضه</font> <font color="#cccccc">ام</font></span></strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" lang="AR-SA"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang="AR-SA"><font color="#cccccc">دل کرده ام تباه</font> <font color="#ff0000">به دردت نمی خورم؟</font></span></strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" lang="AR-SA"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang="AR-SA"><font color="#cccccc">پیراهن سیاه عزای</font> <font color="#ff0000">حسین</font> <font color="#ffffff">هست</font></span></strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" lang="AR-SA"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang="AR-SA"><font color="#cccccc">گرآورم</font><font color="#ff0000"> گواه به دردت نمی خورد؟</font></span></strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" lang="AR-SA"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang="AR-SA"><font color="#cccccc">من پای بسته غم</font> <font color="#ff0000">ارباب بی سرم</font></span></strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" lang="AR-SA"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang="AR-SA"><font color="#cccccc">افتاده ام به چاه</font> <font color="#ff0000">به دردت نمی خورم؟</font></span></strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" lang="AR-SA"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang="AR-SA"><font color="#cccccc">با این همه تباهی بی حد خدای</font> <font color="#cccccc">من</font></span></strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" lang="AR-SA"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang="AR-SA"><font color="#cccccc">این اشک گاه گاه</font> <font color="#ff0000">به دردت نمی خورم؟</font></span></strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" lang="AR-SA"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang="AR-SA"><font color="#cccccc">آری درست لایق مهدی</font><font color="#ff0000"> نمی شوم</font></span></strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" lang="AR-SA"></span></p> <div align="center"><strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang="AR-SA"><font color="#cccccc">در خیل آن سپاه</font> <font color="#ff0000">به دردت نمی خورم؟<br><br></font></span></strong><img class="decoded" alt="http://rasekhoon.net/_files/images/postalcard/cb8d4c33-0032-4ba7-8c2b-e585d5f7295e.jpg" src="http://rasekhoon.net/_files/images/postalcard/cb8d4c33-0032-4ba7-8c2b-e585d5f7295e.jpg" height="245" width="352"><br><p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><font color="#ff0000"><strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang="AR-SA"><font color="#ff0000">اما ببین که آمده ام</font> <font color="#ff0000">بین همهمه</font></span></strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" lang="AR-SA"></span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><font color="#ff0000"><strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang="AR-SA"><font color="#ff0000">من را ببخش جان حسین جان</font> <font color="#ff0000">فاطمه</font></span></strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" lang="AR-SA"></span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><font color="#ff0000"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; mso-ascii-font-family: IRMaryam; mso-hansi-font-family: IRMaryam" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" lang="AR-SA"></span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang="AR-SA"><font color="#cccccc">امشب بیا و صاحب این خسته جان</font> <font color="#ff0000">تو</font><font color="#cccccc">باش</font></span></strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" lang="AR-SA"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang="AR-SA"><font color="#cccccc">با من بساز و بر سر من سایبان</font> <font color="#ff0000">تو</font><font color="#cccccc">باش</font></span></strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" lang="AR-SA"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang="AR-SA"><font color="#cccccc">من از عذاب و آتش و هرمان</font> <font color="#cccccc">فراریم</font></span></strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" lang="AR-SA"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang="AR-SA"><font color="#cccccc">امشب برای بی کسی ام آستان</font><font color="#ff0000"> تو</font> <font color="#cccccc">باش</font></span></strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" lang="AR-SA"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang="AR-SA"><font color="#cccccc">بال عروج بسته و پرهام</font> <font color="#cccccc">ریخته</font></span></strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" lang="AR-SA"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang="AR-SA"><font color="#cccccc">برمن حضور روش در آسمان</font><font color="#ff0000"> تو</font> <font color="#cccccc">باش</font></span></strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" lang="AR-SA"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang="AR-SA"><font color="#cccccc">مرغ ذلیل وخسته و بی آشیان</font> <font color="#cccccc">منم</font></span></strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" lang="AR-SA"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang="AR-SA"><font color="#cccccc">بر این کلاغ رو سیه ات آشیان</font> <font color="#ff0000">تو</font> <font color="#cccccc">باش</font></span></strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" lang="AR-SA"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang="AR-SA"><font color="#cccccc">من کودک فراری از لطف خانه</font> <font color="#cccccc">ام</font></span></strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" lang="AR-SA"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang="AR-SA"><font color="#cccccc">امشب برای من پدری مهربان</font> <font color="#ff0000">تو</font> <font color="#cccccc">باش</font></span></strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" lang="AR-SA"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang="AR-SA"><font color="#cccccc">امشب برای نام علی دست من</font> <font color="#cccccc">بگیر</font></span></strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" lang="AR-SA"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang="AR-SA"><font color="#cccccc">امشب خدای مغفرت بی کران</font> <font color="#ff0000">تو</font> <font color="#cccccc">باش</font></span></strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" lang="AR-SA"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang="AR-SA"><font color="#ff0000">من دوره گرد روضه ارباب</font> <font color="#ff0000">بی سرم</font></span></strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" lang="AR-SA"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang="AR-SA"><font color="#cccccc">رب غفور و جلوه گر مستعان</font> <font color="#ff0000">تو </font><font color="#cccccc">باش</font></span></strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" lang="AR-SA"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang="AR-SA"><font color="#ff0000">جان حسین توبه من را قبول</font><font color="#ff0000"> کن</font></span></strong><span style="FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" lang="AR-SA"></span></p> <p align="center"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: IRMaryam; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA" dir="rtl" lang="AR-SA"><font color="#cccccc">براین شکسته ساقه دگر باغبان</font> <font color="#ff0000">تو</font> <font color="#cccccc">باش</font> </span></strong></p><br></div> text/html 2014-08-10T09:18:55+01:00 sayedkarbala.mihanblog.com محمدرضا عزتی بانو حواست باشد..... http://sayedkarbala.mihanblog.com/post/406 <p><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img class="decoded overflowing" alt="http://nedayeghalam.cbo.ir/sites/default/files/94928924635176436408.jpg?1402468654" src="http://nedayeghalam.cbo.ir/sites/default/files/94928924635176436408.jpg?1402468654" height="249" width="287"></p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 10pt;">بانو حواست باشد ...</span></strong></span></p> <p><br><strong><span style="font-size: 10pt; color: #333399;">مرد تو سنگ بنای وجودش را با غرور گذاشته اند ،مبادا غرورش را زیر لگام لجاجتت له کنی ...</span></strong><br><br><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 10pt;">بانو حواست باشد ..</span></strong></span></p> <p><br><strong><span style="font-size: 10pt; color: #333399;">مرد تو پر است از حرفها و غصه های نگفته ..گوش شنوای حرفهایش باش ...</span></strong><br><br><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 10pt;">بانو حواست باشد ..</span></strong></span></p> <p><br><strong><span style="font-size: 10pt; color: #333399;">مرد تو اگر دلش تنهایی می طلبید هیچ گاه شانه های مردانه اش را به زیر بار هزاران تعهد خم نمیکرد تا آشیانی بسازد برایت با گرمای عشق ...تنهایش مگذار ...</span></strong><br><br><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 10pt;">بانو حواست باشد ..</span></strong></span></p> <p><br><strong><span style="font-size: 10pt; color: #333399;">مرد تو ..مرد توست ؛ سالاری است از جنس خودت ؛ آرامشی است از جنس آسمان ؛ تکیه گاهی است از جنس غیرت ...به او اعتماد کن ...</span></strong><br><br><br><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 10pt;">بانو حواست باشد ...</span></strong></span></p> <p><br><strong><span style="font-size: 10pt; color: #333399;">مرد تو شیفته ی زیبایی توست ..مبادا زیباییت در پس پرده ی خستگی و تلاش روزانه ات پنهان شود ...زیبا باش اما فقط برای او...</span></strong><br><br><br><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 10pt;">بانو حواست باشد ...</span></strong></span></p> <p><br><strong><span style="font-size: 10pt; color: #333399;">بزرگترین درد یک مرد شرمندگی او از نداشته هاست در کنار تو ...درکش کن ..</span></strong><br><br><br><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 10pt;">بانو حواست باشد ..</span></strong></span></p> <p><br><strong><span style="font-size: 10pt; color: #333399;">از دامن توست که مرد به ملکوت میرسد ...</span></strong></p> text/html 2014-08-10T09:15:34+01:00 sayedkarbala.mihanblog.com محمدرضا عزتی یادداشتی از طرف خدا... http://sayedkarbala.mihanblog.com/post/404 <strong>&nbsp;&nbsp; <span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: 14pt;">((یادداشتی از طرف خدا))</span></span></strong> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 14pt; color: #ccffcc;">به:شما</span></p> <p><span style="color: #ccffcc;"><strong><span style="font-size: 11pt;">تاریخ:امروز</span></strong></span></p> <p><span style="color: #ccffcc;"><strong><span style="font-size: 11pt;">از طرف : خالق</span></strong></span></p> <p><span style="color: #ccffcc;"><strong><span style="font-size: 11pt;">موضوع: خودت</span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #cc99ff;"><strong><span style="font-size: 10pt;">سلام من خدا هستم.امروز من همه ی مشكلاتت را اداره میكنم...</span></strong></span></p> <p><strong><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: #cc99ff;">لطفا به خاطر داشته باش كه من به كمك تو نیازی ندارم...!</span></span></strong><br><br></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #ffcc00;"><strong><span style="font-size: 10pt;">اگر در زندگی وضعیتی برایت پیش می آید كه قادر به اداره كردن آن نیستی</span></strong></span></p> <p><span style="color: #ffcc00;"><strong><span style="font-size: 10pt;">برای رفع كردن آن تلاش نكن....</span></strong></span></p> <p><span style="color: #ff0000;">&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #33cccc;"><strong><span style="font-size: 10pt;">وضعیت غیر قابل حل را در صندوقی (برای من تا انجام دهم) بگذار</span></strong></span></p> <p><span style="color: #33cccc;"><strong><span style="font-size: 10pt;">همه چیز انجام خواهد شد ولی در زمان مورد نظر من ...نه تو......!!!</span></strong></span></p> <p><span style="color: #33cccc;">&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff6600;"><strong><span style="font-size: 10pt;">وقتی كه مطلبی را در صندوق من گذاشتی همواره با اضطراب پیگیری نكن</span></strong></span></p> <p><span style="color: #ff6600;"><strong><span style="font-size: 10pt;">فقط حوصله كن عزیزم......</span></strong></span></p> <p><span style="color: #ff6600;"><strong><span style="font-size: 10pt;">در عوض روی تمام چیزهای عالی و شگفت انگیزی كه در زندگیت وجود دارد</span></strong></span></p> <p><span style="color: #ff6600;"><strong><span style="font-size: 10pt;"> تمركز كن......</span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 10pt;">وقتی وسیله نداری و مجبوری برای رسیدن به&nbsp; مقصدت ساعت ها راه بروی</span></strong></span></p> <p><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 10pt;">به معلولی فكر كن كه دوست دارد یكبار فرصت راه رفتن داشته باشد.....</span></strong></span></p> <p><span style="color: #ff00ff;">&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #ffff00;"><strong><span style="font-size: 10pt;">وقتی روابط تو رو به بدی و تیرگی میرود و دچار یاس میشوی </span></strong></span></p> <p><span style="color: #ffff00;"><strong><span style="font-size: 10pt;">به انسانی فكر كن كه هرگز طعم دوست داشتن و مورد محبت واقع شدن </span></strong></span></p> <p><span style="color: #ffff00;"><strong><span style="font-size: 10pt;">را نچشیده......</span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #008000;"><strong><span style="font-size: 10pt;">شاید یك روز بد در محل كارت داشته باشی</span></strong></span></p> <p><span style="color: #008000;"><strong><span style="font-size: 10pt;">به مردی فكر كن كه سالهاست بیكار است و شغلی ندارد......</span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff99cc;"><strong><span style="font-size: 10pt;">ممكنه غصه ی زودگذر بودن تعطیلات اخر هفته را بخوری</span></strong></span></p> <p><span style="color: #ff99cc;"><strong><span style="font-size: 10pt;">به زنی فكر كن كه با تنگدستی وحشتناكی روزی دوازده ساعت</span></strong></span></p> <p><span style="color: #ff99cc;"><strong><span style="font-size: 10pt;">هفت روز هفته را كار میكند تا فقط شكم فرزندانش را سیر كند......</span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #cc99ff;"><strong><span style="font-size: 10pt;">وقتی متوجه ی موهایت كه تازه سفید شدن در آینه میشوی</span></strong></span></p> <p><span style="color: #cc99ff;"><strong><span style="font-size: 10pt;">به بیمار سرطانی فكر كن كه ارزو دارد كاش مویی داشت تا به ان رسیدگی كند....</span></strong></span></p> <p><span style="color: #cc99ff;">&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #00ffff;"><strong><span style="font-size: 10pt;">ممكنه احساس بیهودگی كنی و فكر كنی كه اصلا برای چی</span></strong></span></p> <p><span style="color: #00ffff;"><strong><span style="font-size: 10pt;"> زندگی میكنی و بپرسی هدف من چیه؟؟؟</span></strong></span></p> <p><span style="color: #00ffff;"><strong><span style="font-size: 10pt;">در اینجا كسانی هستند كه عمرشان انقدر كوتاه بوده </span></strong></span></p> <p><span style="color: #00ffff;"><strong><span style="font-size: 10pt;">كه فرصت كافی برای زندگی كردن نداشتند....</span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="font-size: 14pt;">&nbsp; </span>&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #ff0000; font-size: 14pt;">((</span></strong></span><span style="font-size: 12pt;"> <span style="color: #ff0000; font-size: 14pt;">شكرگزار باش بنده ی من </span><strong><span style="color: #ff0000; font-size: 14pt;">))</span></strong></span></p> text/html 2014-06-03T13:27:45+01:00 sayedkarbala.mihanblog.com محمدرضا عزتی دانلودکلیپ خدایی خدا غریبه از مجتبی رمضانی http://sayedkarbala.mihanblog.com/post/402 <div align="center"><font face="impact"><b><font size="3">سلام دوستان این کلیپ بسیار دیدنی وخوب ازجناب آقای رمضانی وساخته شده توسط موسسه ی بهشت دختران آسمانی.<br><br>حتما دیدن کنید !!!<br>[http://www.aparat.com/v/oLVEd]<br></font></b></font></div> text/html 2014-03-31T11:52:44+01:00 sayedkarbala.mihanblog.com محمدرضا عزتی مولای من http://sayedkarbala.mihanblog.com/post/396 <h3 style="text-align: center;"><img src="http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C3_www.shabhayetanhayi.ir-1.gif" alt="" height="316" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="405"><br><span style="color: rgb(0, 255, 0);"></span></h3><h3 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 255, 0);">مولای من</span> ،</h3> <h3 style="text-align: center;">کوچه های شهر <span style="color: rgb(255, 0, 0);">بوی غربت</span> گرفته خانه هایمان دیگر توان <span style="color: rgb(255, 0, 0);">استقامت</span> ندارند</h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">زمینیان</span> به ستوه آمده اند روزها به <span style="color: rgb(255, 0, 255);">بیقراری</span> مبدل شده و زمان ،</h3><h3 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 255, 255);">&nbsp;خواهان ایستادن</span> است</h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 255, 0);">مولای من</span> ،</h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); text-decoration: underline;"> </span></span><font color="#FF6666">دنیا</font> رنگ سیاهی گرفته <span style="color: rgb(0, 255, 0);">مولا جان</span> ، جواب<span style="color: rgb(0, 204, 255);"> قلب خسته ام</span> را چه بدهم؟</h3> <p style="text-align: center;"> </p><h3 style="text-align: center;">به چه زبانی باید درد دلم را با تو بگوییم؟</h3> <p style="text-align: center;"> </p><h3 style="text-align: center;">می دانم که می آیی و من به امید آمدنت با سکوت ،</h3> <p style="text-align: center;"> </p><h3 style="text-align: center;">دست به آسمان خدا بلند میکنم و میگویم :</h3> <p style="text-align: center;"> </p><h3 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 255, 0);">اللهم عجل لولیک الفرج</span></h3> text/html 2014-03-31T11:51:24+01:00 sayedkarbala.mihanblog.com محمدرضا عزتی آقای من ... http://sayedkarbala.mihanblog.com/post/395 <div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><font color="#33FF33" face="georgia,times new roman,times,serif" size="5"><font color="#000000"><span style="background-color: rgb(51, 255, 51);">آقای من ...</span></font><br></font></span><br><img src="http://quranct.com/gallery/images/2982/1_090720111189.jpg" alt="" height="456" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="343"></div> text/html 2014-03-31T11:50:39+01:00 sayedkarbala.mihanblog.com محمدرضا عزتی آیاتی از قران در باره ی امام زمان (عج)-24 http://sayedkarbala.mihanblog.com/post/394 <div align="center"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5"><font color="#FF0000" size="3">سوره‏ قدر، آیه 5</font><br><font color="#33FF33">سلَمٌ هِیَ حَتی مَطلَع الْفَجْرِ(5) </font><br><font color="#3366FF">شبی است سرشار از سلامت و بركت و رحمت تا طلوع صبح.</font><br></font><div align="right"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5">راوی می‏گوید از امام صادق علیه‏ السلام شنیدم كه آن حضرت می‏فرمود: پدرم امام باقر علیه‏السلام به من فرمود:</font><br><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5">حضرت علی بن ابیطالب در حالیكه حسن و حسین علیه ‏السلام در نزدش بودند. سوره‏ ی قدر را خواند.</font><br><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5">حسین علیه‏ السلام به آن جناب عرضه داشت. ای پدر: گویی از دهان شما شیرینی دیگری دارد.</font><br><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5">امیر المومنین علیه‏ السلام به او فرمود: ای فرزند من و ای فرزند رسول خدا. همانا من در این سوره می‏دانم آنچه را كه تو نمی‏دانی.</font><br><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5">زمانی كه این سوره نازل شد. جدت رسول خدا در پی من فرستاد. پس آن را بر من خواند. سپس بر شانه راست من زد و فرمود:</font><br><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5">ای برادر و جانشین و سرپرست من بر امتم بعد از من. و ای جنگنده با دشمنان من تا روزی كه برانگیخته شوند.</font><br><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5">این سوره برای توست بعد از من و برای فرزندانت بعد از تو. همانا برادرم جبرئیل كه از فرشتگان است. حوادث و كارهای امت مرا در سالشان را به اطلاع من رسانید.</font><br><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5">به خداوند سوگند همانا این مسئله اطلاع دادن از حوادث و امور برای تو نیز خواهد بود. همچون خبر گرفتن نبوت. و برای آن نور درخشانی است در دل تو و دلهای اوصیای تو تا طلوع فجر حضرت قائم علیه‏ السلام.</font><br></div><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5"><br><font color="#FF0000" size="3">المحجة فی ما نزل فی القائم الحجة.</font><br></font></div> text/html 2014-03-31T11:49:27+01:00 sayedkarbala.mihanblog.com محمدرضا عزتی چادر مشکی http://sayedkarbala.mihanblog.com/post/393 <div align="center"><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-05-29/d44d026943e82f2b6f67552c722d2ad4-425" alt="" align="bottom" border="0" height="367" hspace="0" vspace="0" width="256"><br></div><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4">دیدم شیطان صفتان, برای پاکی قلب معصوم خواهرانم نقشه کشیده اند<br> دیدم به اسم آزادی جسم؛ انسانیت را به اسارت می کشند تا حیوان بسازند<br> دیدم عمق نگاه ها را کوتاه می کنند تا آن بالاترین را از یاد همه ببرند<br> دیدم چادر را نشانه گرفته اند<br> دریغم آمد نگویم از لذت بی نهایت این انتخاب خدایی<br> دریغم آمد نگویم از زیبایی بی نهایت این وقار<br> دریغم آمد نگویم که یک بار امتحان کنید لذت باخدا بودن را<br> برای خدا انتخاب کردن را<br> و تیر در چشمان شیطان شدن را<br> میگویم تا همه بدانند:<br> خواهرم<br> چادر مشکی تو<br> برایت امنیت می آورد<br></font><br> <br> text/html 2014-03-29T10:54:03+01:00 sayedkarbala.mihanblog.com محمدرضا عزتی کلنّا عباسُکِ یا زینب(س)... http://sayedkarbala.mihanblog.com/post/392 <br> <p align="center"><img src="http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1392/11/5/480386_664.jpg" height="262" width="311"></p> <p align="center"><img alt="" src="http://www.behesht.info/Files/Image/2014/2/kafeellzaynab_16151853.png" height="487" align="bottom" border="0" hspace="0" width="315"></p> <p align="center"><img src="http://ghalameto.ir/uploads/posts/2013-08/1377097250_80229588756703237533.jpg" height="229" width="324"></p> text/html 2014-03-29T10:51:58+01:00 sayedkarbala.mihanblog.com محمدرضا عزتی سال 93 http://sayedkarbala.mihanblog.com/post/391 <p style="text-align: center;"><font size="3">تا حالا دقت کردین سال 93 با جمعه شروع میشه و با جمعه هم تموم میشه ؟&nbsp;</font></p><p style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font size="3">به امید اینکه امسال سال ظهور اقا امام زمان باشد&nbsp;</font></p><p style="text-align: center;"><br></p> text/html 2014-03-29T10:49:56+01:00 sayedkarbala.mihanblog.com محمدرضا عزتی آیت الله بهجت(ره) از زبان فرزند http://sayedkarbala.mihanblog.com/post/390 <div style="text-align: center;"><span style="font-size: 8pt;"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 204, 255);"><strong>حتما بخونید<br></strong></span>ایشان بارها هر چی را ما توی منزل از این جوجه حیوانات کوچولو بود، هر چی بود، نه حالا جوجه، همه چیزها، این قدر رئوف بود که یکی از جهتی که فکر ایشان را به خودش مشغول کند، امورات این حیوانی است که تو منزل آمده. این باید تأمین بشود. نه این که حالا </font><span style="font-size: 8pt;"><font size="3"> دستور بدهد تأمین کنید تمام بشود. یا مثلاً تقاضا کند که... <br> دائماً این را می خواست کنترل کند و ما می خواستیم ایشان افکارش خالی باشد، به عبادتش برسد، به مطالعه اش برسد، نگران چیزی نباشد. نخیر. <br> حالا که می آمد، به اینها غذا دادید؟ حالا یک جعبه کوچولو چهار تا جوجه مرغ تویش هست. از این جعبه های یک وجب در یک وجب. از این جعبه شیرینی ها. حالا گذاشتیم تو گوشه اتاق، هوای زمستان است مثلاً فرض کنید گذاشتیم آن گوشه اتاق است. خب اینها غذایشان را خوردند؟ اینها هست؟ <strong>خب حالا شاید آنجا دلشان گرفته باشد. باز کن بیایند توی اتاق یک گشتی بزنند!</strong> ساعت دوازده شب است! آقا مگر اینجا جای مرغ است؟! همین هم که اینجا آمده باید خدا را شکر کند.<br> <strong>یک باری گذاشتم اینها را بیرون که دیگر ایشان گفتند هوا امشب شاید نزدیک صبح سرد بشود چرا اینها را بیرون گذاشتی؟ تازه هم شاید گربه بیاید اینها را بخورد. گفتم خب خدا اینها را خلق کرده گربه بخورد. گربه باید چی بخورد؟ از همین ها بخورد. یک نگاه عاقل اندر سفیهی کرد، انگار این گربه یک انسانی را می خواهد بخورد! پا شد و رفت خودش آنها را برداشت آورد. خودش رفت. دید که ما یک خرده با طنز داریم رفتار می کنیم.</strong><br> اصلاً تحمل این را نداشت حتی یک جوجه، حتی مگس. <br> </font><br><img src="http://img1.tebyan.net/Medium/1392/11/842514b35bd0427286aefc4fdf1494a6.jpg" height="306" width="408"><br> </span></span></div><br><p> </p> text/html 2014-03-29T10:47:55+01:00 sayedkarbala.mihanblog.com محمدرضا عزتی گوشه ای از وصیت نامه ی بوعلی سینا http://sayedkarbala.mihanblog.com/post/389 <div style="text-align: center;"><span style="font-size: 8pt;"><strong>نماز بهترین حرکات است، زیرا در این حرکات طی مراتب کمال میسر است.</strong> روزه بهترین سکنات است، زیرا درین سکون رنگ سکون و آلودگی‌های نفس زدوده می‌شود. <br> صدقه بهترین خیرات است، زیرا به سبب آن مصائب و بلایا دور و برطرف می‌گردد و بالأخره <span style="font-size: 8pt;"> باید بداند پاکیزه ترین مسالک تحمل بر شدائد و سختی‌ها و بیهوده‌ترین کارها، ظاهرسازی و ریاکاری است.<br> <strong>تا موقعی که نفس به مختصر شیئی تغییرحال یافته و دگرگون می‌گردد و تا وقتی که توجهش به حدود الفاظ و در پی نزاع قیل و قال است، هرگز از آلودگی ها و پلیدی‌ها خلاص نگشته و پاک نمی‌گردد.</strong><br> <br> <strong>آن علمی که عاری از فساد و با نیتی پاک توأم باشد، بهترین عمل است.حکمت و دانش اساس و مایه‌ی برتری انسان است از غیر و در تحصیل دانش معرفت الهی برهمه مقدم است؛</strong><br> زیرا شرافت هرعلمی بسته به موضوع آن است."کلمات حق و گفتار پاکیزه به سوی خدای متعال بالا می‌رود، آن را خدای متعال"(یا عملی خالی از خلل و عاری از فساد)رفعت می‌دهد.<br><br><img src="http://img1.tebyan.net/Medium/1392/12/29a69d82f6f04975af220cdb21bb0e96.jpg" height="282" width="393"></span></span></div> text/html 2014-03-29T10:46:38+01:00 sayedkarbala.mihanblog.com محمدرضا عزتی ایام تسلیت....... http://sayedkarbala.mihanblog.com/post/388 <div style="text-align: right;" align="center"><span style="font-family: '2 Hamid'; font-size: large;">دیدم که ازپس در پهلوی من شکسته است</span></div><div style="text-align: right;" align="center"><br></div><div style="text-align: right;" align="center"><span style="font-family: '2 Hamid'; text-align: center;"><font size="4">فریاد من درآنجا علی علی علی بود</font></span></div><div align="center"><font size="4"><div style="text-align: right;"><span style="font-family: '2 Hamid';">&nbsp;</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: '2 Hamid';">بر روی سینه من با میخ در نوشتند</span></div><span style="font-family: '2 Hamid';"></span></font></div><div align="center"><br><font size="4"><span style="font-family: '2 Hamid';"><div style="text-align: right;">این جرم گفتن علی علی علی بود</div> </span><span style="font-family: '2 Hamid';"></span></font> </div><div align="center"><br><font size="4"><span style="font-family: '2 Hamid';"><div style="text-align: right;">من هم زخون سینه بر روی در نوشتم</div> </span><span style="font-family: '2 Hamid';"></span></font></div><div align="center"><br><font size="4"><span style="font-family: '2 Hamid';"><div style="text-align: right;">&nbsp;تنها گناه زهرا علی علی علی بود </div></span></font></div><div align="center"><br><font size="4"><span style="font-family: '2 Hamid';"></span></font></div> text/html 2014-03-29T10:46:08+01:00 sayedkarbala.mihanblog.com محمدرضا عزتی از مهدی چه خبر ؟ http://sayedkarbala.mihanblog.com/post/387 <br> <div align="center"><img src="http://media2.afsaran.ir/siFo0rR_420.jpg"></div> text/html 2014-03-29T10:44:06+01:00 sayedkarbala.mihanblog.com محمدرضا عزتی نهی از معروف! http://sayedkarbala.mihanblog.com/post/386 <br><div style="text-align: center;"><strong><strong>حادثه ای دردناک در یکی از محلات شرق تهران. در این حادثه جوان 19 ساله‌ هنگامی که مزاحمت عده ای را برای یک دختر می بیند و او را بدون دفاع در میان آنها می یابد در حین امر به معروف و نهی از منکر&nbsp; و دفاع از ناموس مردم توسط یک نفر از افراد شرور منطقه از ناحیه گردن و قسمت شاهرگ دچار جراحت می شود و بیش از 15 دقیقه در خون خود می‌غلتد. تعدادی از مراکز اورژانس بیمارستانی از پذیرش&nbsp;او امتناع می کنند! </strong></strong><br><img src="http://img1.tebyan.net/big/1393/01/12694151974721351642541521561023812997196.jpg"><img src="http://img1.tebyan.net/big/1393/01/82202672261081918722170602051611601301195.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><br><p> </p>